ІЗНХ
ІЗНХ
НАН України


Дисертації/Диссертации/Dissertations
2020


Вакаров Сергій Васильович, Cинтез і властивості несиметрично дизаміщених клатрохелатних комплексів Феруму (II). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Діамант Віктор Анатолійович, Фізико-хімічні властивості неводних розчинів біс(оксалато)боратів та біс(саліцилато)боратів лужних металів та амонію – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Чабан Марія Олександрівна, Особливості сорбції іонів Li+ композиційними сорбентами на основі діоксиду титану та Ti- i Mn-вмісної шпінелі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Денисенко Ірина Миколаївна, Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) Cu- та Pd- промотованими реакціями" – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2020.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

2019


Коломієць Євген Олександрович, Морфологічні особливості та сорбційні властивості аніонообмінних полімер-неорганічних композитів, які містять гідратовані оксиди багатовалентних металів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Сліпкань Анастасія Валеріївна, Синтез та властивості наночасток цирконій гідрофосфату, навантажених комплексними сполуками диренію(ІІІ). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Голіченко Олександр Анатолійович, Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(III) з біологічною активністю. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3

Хома Руслан Євгенійович, Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3

Суботін Владислав Володимирович , Синтез, будова та властивості координаційних халькогенгалогенідних сполук ренію(IV,V). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Галагуз Вадим Анатолійович, Синтез нанокомпозитів LiFePO4/С та фізико-хімічні властивості катодного матеріалу на їх основі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2019.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

2018


Іваха Надії Борисівна, Синтез і властивості моно- та полімерних β -дикарбонільних комплексів Cu(II), Ni (II), Nd (III), Er (III), Yb (III). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Ізюмський Максим Сергійович, Термічна деструкція кластерних галогенокарбоксилатів диренію (ІІІ). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Міщенко Артем Максимович, Вплив природи замісників та електронної будови металу на склад, стійкість та властивості β-дикарбонільних комплексів лантанідів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2

Шлапа Юлія Юріївна, Синтез та властивості нанорозмірних часток і core/shell cтруктур на основі (La, Sr)MnO3”. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Іваненкo Олександр Петрович Синтез, будова та властивості фторидів рідкісноземельних елементів нижчих ступенів окиснення. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Зульфігаров Артур Олегович Гетерометалічні комплексні сполуки 2Co-Ni з аміноспиртами: синтез, будова, електрокаталітичні властивості. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2018.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


2017


Пілецька К.О. Координаційні сполуки Re(І) з 9-метиладеніном, амінокислотами та похідними 1,2,4-триазолу. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Пилецкая К.А. Координационные соединения Re(І) с 9-метиладенином, аминокислотами и производными 1,2,4-триазола.

Piletska K.O. Coordination compounds of Re(I) with a 9-methyladenine, aminoacids and 1,2,4-triazole derivatives.


Погоренко Ю.В. Електропровідність складних фторидів плюмбуму, стануму та рідкісноземельних елементів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Погоренко Ю.В. Електропроводность сложных фторидов свинца, олова и редкоземельных элементов.

Pogorenko Yu.V. Electrical conductivity of complex fluorides of lead, tin and rare earth elements.


Ходикіна М.О. Формування гетероструктур в системі неорганічний носій - нативний ферментний препарат класу оксидоредуктаз. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Ходыкина М.А. Формирование гетероструктур в системе неорганический носитель - нативный ферментный препарат класса оксидоредуктаз.

Khodykina M.O. The formation of heterostructures in the system of inorganic carrier - native enzyme preparation of the class of oxidoreductases.


Орисик С.І. Координаційна хімія ряду 3d, 4d-металів з амбідентатними функціонально заміщеними гідразидами, імінами та карботіоамідами. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2017.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2 Відгук-3


Орысык C.И. Координационная химия ряда 3d, 4d-металлов с амбидентатными функционально замещенными гидразидами, иминами и карботиоамидами.

Orysyk S.I. Coordination chemistry of series 3d, 4d-metals with ambident functional substituted hydrazides, imines and carbothioamides.


2016


Суслов О.М. Синтез, структура та властивості об’ємних та плівкових нелінійних матеріалів на основі сегнетоелектриків зі структурою перовськіту: Ba1-xSrxTiO3, BaTi1-xZrxO3 та AgNb1-xTaxO3. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2016.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Суслов А.Н. Синтез, структура и свойства объемных и пленочных нелинейных материалов на основе сегнетоэлектриков со структурой перовскита: Ba1-xSrxTiO3, BaTi1-xZrxO3 и AgNb1-xTaxO3.

Suslov O.M. Synthesis, structure and properties of bulk and film nonlinear materials based on ferroelectrics with a perovskite structure: Ba1-xSrxTiO3, BaTi1-xZrxO3 and AgNb1-xTaxO3.


Федоров Я.В. Координаційні сполуки Sm (III) та Eu (III) з ненасиченими β-дикетонами та металополімери на їх основі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2016.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Федоров Я.В. Координационные соединения Sm (III) и Eu (III) с ненасыщенными β-дикетонами и металлополимеры на их основе.

Fedorov Y. Sm (III) and Eu (III) Complexes with unsaturated β-diketones and metal polymers based on them.


Шпак А. Є. Фазовий склад оксидів систем Li – Mn – Co та Li – Mn – Ni і дослідження їх структурних та електрохімічних властивостей. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2016.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Шпак А. Е. Фазовый состав оксидов систем Li – Mn – Co и Li – Mn – Ni и исследование их структурных и электрохимических свойств.

Shpak A. E. Phase composition of oxides of Li - Mn - Co and Li - Mn – Ni systems and investigation their structural and electrochemical properties.


Репіч Г.Г. Синтез, будова та спектральні характеристики комплексів Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ag(I) з похідними тіосечовини, гідразонів та тіосемикарбазонів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 2015.

Автореферат Дисертація Відгук-1 Відгук-2


Репич Г.Г. Синтез, строение и спектральные характеристики комплексов Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ag(I) с производными тиомочевины, гидразонов и тиосемикарбазонов.

Repich H.G. Synthesis, structure and spectral characteristics of Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ag(I) with thiourea, hydrazone and thiosemicarbazone derivatives.


© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти